آگهي مزايده عمومي شماره 15– 99

آگهي مزايده عمومي شماره 15– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 25 قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در روستاي جمال آباد(تورگان) را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • کد مطلب: 7701
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 آذر 1399 - 12:39

کمیسیون معاملات

آگهي مزايده عمومي شماره 15 99

          (نوبت اول)

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد  25 قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در روستاي جمال آباد(تورگان) را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه هر قطعه طبق ليست ( ذيل )

رديف

شماره قطعه

متراژ زمين

قيمت پايه هر متر مربع زمين ريال

مبلغ تضمين شركت در مزايده ريال

1

38

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

2

39

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

3

40

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

4

41

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

5

42

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

6

43

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

7

44

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

8

45

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

9

46

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

10

47

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

11

48

320 متر مربع

15.000.000

240.000.000 ريال

12

49

296 متر مربع

15.000.000

222.000.000 ريال

13

50

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

14

51

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

15

52

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

16

53

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

17

54

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

18

57

297.5 متر مربع

15.000.000

223.125.000 ريال

19

58

295.5 متر مربع

15.000.000

221.625.000 ريال

20

66

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

21

127

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

22

128

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

23

129

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

24

130

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

25

131

300 متر مربع

15.000.000

225.000.000 ريال

 
 • نحوه پرداخت: 50 درصد نقد و الباقي طي اقساط سه ماهه مي باشد.

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده: ارائه ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و كد اقتصادي 411443335884 يا واريز به حساب جاري 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به ميزان  5 % ( پنج درصد ) كل قيمت پايه هر قطعه طبق ليست فوق تهيه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاريخ تحويل پيشنهادها به مدت سه ماه و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد مي باشد، ضمناً ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود،( ضمانتانه بانكي از بانك هاي خصوصي و دولتي مورد تاييد بوده و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد نمي باشد.)  

 • شرايط حضور در مزايده: مزايده گران درصورتي كه متقاضي خريد چند قطعه زمين به صورت همزمان باشند الزاماً مي بايستي پيشنهاد خود را براي هر قطعه در پاكات جداگانه به دبيرخانه كميسيون معاملات تسليم نمايند.

 • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.09.11 تا  تاريخ  99.09.19 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .

 • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 99.09.20  تا تاریخ 99.09.29 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.09.29 مي باشد)

 • زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز يكشنبه تاریخ 99.09.30 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

 • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد