تصویر آگهي مزايده عمومي شماره 28– 98

آگهي مزايده عمومي شماره 28– 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعدادی وسائط نقلیه اسقاطی و فرسوده متعلق به خود را مطابق با ليست پیوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.