تصویر آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار

آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار

فراخوان سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای پنج پروژه سازمان منطقه آزاد قشم (سبد یک)

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.