تصویر فراخوان/ اگریگیتوری خدماتی اکوسیستم شهروند الکترونیک قشم

فراخوان/ اگریگیتوری خدماتی اکوسیستم شهروند الکترونیک قشم

فراخوان مشارکت در اجرا (اشخاص حقوقی) با سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص اگریگیتوری خدماتی اکوسیستم شهروند الکترونیک قشم

موضوع:  اگریگیتوری خدماتی اکوسیستم شهروند الکترونیک قشم به شرح مندرج در اسناد فراخوان

مدت اجرا: پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهاد خود را در خصوص مدت زمان مشارکت و اجرا با در نظر گرفتن مدیریت و اجرای طرح پیشنهادی در زمان مقرر اعلام نماید. بدیهی است این پیشنهادات با توجه به توان فنی، مالی، اجرایی و سوبق کاری توسط سازمان بررسی و مناسب ترین پیشنهاد انتخاب خواهد شد.

تاریخ و محل اخذ اسناد فراخوان: متقاضیان می توانند از تاریخ 97/12/09  لغایت 97/12/13 به آدرس جزيره قشم- چهاراه پردیس – ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم – دبیرخانه مرکزی. کدپستی 7951617444 تلفن: 5252100 و فکس 5241690- 0763 مراجعه نمایند .

مدت زمات قبول پیشنهادات: تا ساعت 14 مورخ 97/12/15 می باشد.

 محل تحویل پیشنهادات: جزيره قشم- چهاراه پردیس – ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم – دبیرخانه مرکزی.


ساير توضيحات :

به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در این اطلاعیه واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است .
هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده این اطلاعیه خواهد بود .

 

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.