تصویر آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 5– 97 / واگذاری تعدادی از واحد های تجاری و اداری سازمان منطقه آزاد قشم در مجتمع هاي تجاري شهر قشم و درگهان

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 5– 97 / واگذاری تعدادی از واحد های تجاری و اداری سازمان منطقه آزاد قشم در مجتمع هاي تجاري شهر قشم و درگهان

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعدادي از واحدي هاي تجاري و اداري متعلق به خود در مجتمع هاي تجاري شهر قشم و درگهان را مطابق با ليست پيوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

كميسيون معاملات

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 5– 97


 

دانلود لیست واحد های تجاری و اداری

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعدادي از واحدي هاي تجاري و اداري متعلق به خود در مجتمع هاي تجاري  شهر قشم و درگهان را مطابق با ليست پيوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

دانلود لیست واحد های تجاری

قيمت پايه به شرح ليست پيوست

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه هر واحد مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ،

    مهلت دریافت اسناد مزايده : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ 1.000.000  ريال به حساب شماره 4651525348 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 97.6.18  تا  تاريخ  97.6.26 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .

    مهلت تحویل اسناد مزايده : از تاريخ 97.6.27 تا 97.7.7  (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ97.7.7 مي باشد)

    زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز يك شنبه مورخ 97.7.8- جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

     محل دریافت و تحویل اسناد مزايده :جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن 35252471 - 35252150 و فكس 35241706-076 (صندوق پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: http:// Tender.Qfzo.net


سایر توضیحات:

    به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

    هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزایده، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.