\ آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد يك دستگاه ساختمان با كاربري تجاری - اداری - خدماتی – مسکونی، به مساحت 698.1 متر مربع را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

  • کد مطلب: 8071
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 27 بهمن 1399 - 09:35

كميسيون معاملات

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

 

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد يك دستگاه ساختمان با كاربري  تجاری - اداری - خدماتی – مسکونی،  به مساحت 698.1 متر مربع  را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

-        قيمت پايه به مبلغ 56.409.000.000 ريال ( پنجاه و شش میلیارد و چهارصد و نه  میلیون ريال) به صورت نقد و یکجا

-        مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه به مبلغ 2.821.000.000 ريال (دو میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 و شماره شباي IR870120020000004651525348  به نام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و كد اقتصادي 411443335884

-        مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.11.28 تا  تاريخ  99.12.09 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .

-        مهلت تحویل پاکات مزايده: از تاريخ 99.12.10  تا تاریخ 99.12.19 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري تاریخ 99.12.19  مي باشد)

-        زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه تازیخ 99.12.20 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

 

سایر توضیحات:

-        به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

-        هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

                                       

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد