آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد يك دستگاه ساختمان با كاربري تجاری - اداری - خدماتی – مسکونی، به مساحت 698.1 متر مربع را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

  • کد مطلب: 8071
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 27 بهمن 1399 - 09:35

كميسيون معاملات

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 27– 99

 

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد يك دستگاه ساختمان با كاربري  تجاری - اداری - خدماتی – مسکونی،  به مساحت 698.1 متر مربع  را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

-        قيمت پايه به مبلغ 56.409.000.000 ريال ( پنجاه و شش میلیارد و چهارصد و نه  میلیون ريال) به صورت نقد و یکجا

-        مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه به مبلغ 2.821.000.000 ريال (دو میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 و شماره شباي IR870120020000004651525348  به نام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و كد اقتصادي 411443335884

-        مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.11.28 تا  تاريخ  99.12.09 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .

-        مهلت تحویل پاکات مزايده: از تاريخ 99.12.10  تا تاریخ 99.12.19 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري تاریخ 99.12.19  مي باشد)

-        زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه تازیخ 99.12.20 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

 

سایر توضیحات:

-        به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

-        هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

                                       

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد