\ آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 26 - 99

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 26 - 99

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي 26 - 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد عملیات اجرای تاسیسات و محوطه و راه دسترسی ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی قشم را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

  • کد مطلب: 7929
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 30 دی 1399 - 12:57

 

 

 

كميسيون معاملات

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي) 26 - 99

 

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد عملیات اجرای تاسیسات و محوطه و راه دسترسی ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی قشم را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید:

-        موضوع مناقصه : عملیات اجرای تاسیسات و محوطه و راه دسترسی ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی قشم با شرح كار اجرايي و ساير شرايط مناقصه مندرج در اسناد مناقصه.

-        محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزيره قشم – فرودگاه بین المللی قشم

-        مدت زمان اجراي كار:  6 ماه شمسي مي باشد.

-        مبلغ برآورد كار : براساس فهارس بهای پایه راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن و ابنیه سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور برابر 40.867.377.372 ريال ( چهل میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و سیصد و هفتاد ودو ریال ) می باشد.

-        استاندارد اجراي كار : دارا بودن حداقل رتبه 5 راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1399 با ظرفیت آزاد از سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شرکت در مناقصه و اجراي پروژه فوق برای مناقصه گران الزامي است.

-        مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 و كد اقتصادي 411443335884 يا واريز به حساب جاري 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به ميزان 2.050.000.000 (دو میلیارد و پنجاه میلیون ریال)  تهيه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاريخ آخرین روز تحويل پيشنهادها به مدت سه ماه و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد مي باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود،( ضمانتانه بانكي از بانك هاي خصوصي و دولتي مورد تاييد بوده و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد نمي باشد.)

مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ.1.500.000  ريال به حساب جاري 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 99.10.29  تا تاریخ  99.11.08 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمايند .

-        محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن – ساختمان مديريت حقوقي و امور قراردادها – دبيرخانه كميسيون معاملات 35252150 – 076 و فاكس 35241706 -076

-        مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاريخ  99.11.09  تا 99.11.18 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 99.11.18 مي باشد)

-        زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: یک شنبه تاريخ 99.11.19 رأس ساعت00.:14 در دفتر مديريت امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .

-        مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون     معاملات. تلفن35252150 – 076 و  فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

-        در اين قرار داد پيش پرداخت  درنظر گرفته نشده است و پيمانكار مي بايستي بدون دريافت پيش پرداخت اجراي پروژه فوق را شروع نموده پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد از حجم پروژه پیمانکار می تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.

-        ساير توضيحات :

-        به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-        ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

-        هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

دبيرخانه كميسيون معاملات

 

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد