\ آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 12– 99

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 12– 99

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 12– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 9 قطعه باقی مانده از 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم شهرک گلستان را از طريق تجدید مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • کد مطلب: 7786
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: يکشنبه 30 آذر 1399 - 11:15

 

آگهي  تجدید مزايده عمومي شماره 12 99

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 9  قطعه باقی مانده از 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم  شهرک گلستان را از طريق تجدید مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه هر قطعه طبق ليست ( ذيل )

رديف

شماره قطعه

متراژ زمين

قيمت پايه هر متر مربع زمين

قيمت كل هر قطعه زمين به ريال

مبلغ تضمین به ریال

1

2

360 متر مربع

40.000.000

14.400.000.000

720.000.000

2

3

360 متر مربع

40.000.000

14.400.000.000

720.000.000

3

7

416.10 متر مربع

40.000.000

16.644.000.000

832.200.000

4

9

360 متر مربع

30.000.000

10.8000.000.000

540.000.000

5

19

376 متر مربع

40.000.000

15.040.000.000

752.000.000

6

25

375 متر مربع

40.000.000

15.000.000.000

750.000.000

7

27

379.50 متر مربع

30.000.000

11.385.000.000

569.250.000

8

28

379.50 متر مربع

30.000.000

11.385.000.000

569.250.000

9

32

349.5 مترمربع

40.000.000

13.980.000.000

699.000.000

 
 • نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزايده فوق 50 درصد نقد و الباقي طي اقساط سه ماهه مي باشد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه هر قطعه ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • شرايط حضور در مزايده: مزايده گران درصورتي كه متقاضاي خريد چند قطعه زمين به صورت همزمان باشند الزاماً مي بايستي پيشنهاد خود را براي هر قطعه در پاكات جداگانه به دبيرخانه كميسيون معاملات تسليم نمايند.
 • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 با شماره شباي IR870120020000004651525348 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.09.26 تا  تاريخ  99.10.06 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 99.10.07  تا تاریخ 99.10.06 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.10.16 مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ .99.10.17 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد