\ آگهي مزايده عمومي شماره 14– 99

آگهي مزايده عمومي شماره 14– 99

آگهي مزايده عمومي شماره 14– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 2 قطعه زمین تجاري – خدماتي - مسكوني واقع در شهر قشم – بلوار هنگام را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • کد مطلب: 7659
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: دوشنبه 3 آذر 1399 - 14:00

کميسيون معاملات

آگهي مزايده عمومي شماره 14 99

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد  2 قطعه زمین تجاري خدماتي  - مسكوني واقع در شهر قشم بلوار هنگام را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه هر قطعه طبق ليست ( ذيل )

 

رديف

شماره قطعه

متراژ زمين

قيمت پايه هر متر مربع زمين

قيمت كل هر قطعه زمين به ريال

1

P12

530.11 متر مربع

70.000.000

37.107.700.000

2

P13

536.77 متر مربع

70.000.000

39.463.900.000

 

 

 • نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزايده فوق بصورت  نقد و يكجا مي باشد.
 • ضابطه ساخت قطعات مذكور :
 • تعداد طبقات 6 طبقه
 • سطح اشغال طبقات همكف و اول 80 % و طبقات بالاتر 40 %
 • حداكثر تراكم ساختماني 300 %
 • حداكثر ارتفاع 24 متر
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه هر قطعه ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • شرايط حضور در مزايده: مزايده گران درصورتي كه متقاضاي خريد هر دو قطعه زمين به صورت همزمان باشند الزاماً مي بايستي پيشنهاد خود را براي هر قطعه در پاكات جداگانه به دبيرخانه كميسيون معاملات تسليم نمايند.
 • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.09.02 تا  تاريخ 99.09.11 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 99.09.12 تا تاریخ 99.09.22 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.09.22 مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت ها: رأس ساعت 12:00 روز يك شنبه تاریخ 99.09.23 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد