\ سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع واقع در جزيره قشم شهر درگهان(سايت بازيافت) با كاربري تجاري – خدماتي را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع واقع در جزيره قشم شهر درگهان(سايت بازيافت) با كاربري تجاري – خدماتي را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع واقع در جزيره قشم  شهر درگهان(سايت بازيافت) با كاربري تجاري – خدماتي را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 9– 99

  • کد مطلب: 7614
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 20 آبان 1399 - 12:44

 

كميسيون معاملات

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 9– 99

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع واقع در جزيره قشم  شهر درگهان(سايت بازيافت) با كاربري تجاري – خدماتي را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

-           قيمت پايه به مبلغ 1.382.934.000.000ريال ( یک تريليون و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و نهصد و سي و چهار ميليون  ریال )

-           نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزايده فوق 30 % (سي درصد) نقد و الباقي طي اقساط 36 ماهه (سي و شش ماهه )مي باشد.

-           مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه به مبلغ 69.146.700.000 ریال (شصت و نه ميليارد و يكصد و چهل و شش ميليون و هفتصد هزار ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم

-           مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.08.19 تا  تاريخ  99.08.28 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .

-           مهلت تحویل اسناد فراخوان: از تاريخ  99.08.29  تا تاریخ 99.09.08 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.09.08  مي باشد)

-           زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز يك شنبه تاریخ 99.09.09 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

-           به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-           سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

-           هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد