\ سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم شهرک گلستان را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم شهرک گلستان را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

  سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم شهرک گلستان را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

آگهي مزايده عمومي شماره 12– 99

 • کد مطلب: 7571
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: شنبه 10 آبان 1399 - 13:50

 

كميسيون معاملات

آگهي مزايده عمومي شماره 12 99

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد 17 قطعه زمین مسكوني واقع در شهر قشم  شهرک گلستان را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 

 • قيمت پايه هر قطعه طبق ليست ( ذيل )

رديف

شماره قطعه

متراژ زمين

قيمت پايه هر متر مربع زمين

قيمت كل هر قطعه زمين به ريال

1

2

360 متر مربع

40.000.000

14.400.000.000

2

3

360 متر مربع

40.000.000

14.400.000.000

3

4

360 متر مربع

40.000.000

14.400.000.000

4

5

330 متر مربع

40.000.000

13.200.000.000

5

6

418 مترمربع

40.000.000

16.720.000.000

6

7

416.10 متر مربع

40.000.000

16.644.000.000

7

18

362.30 متر مربع

40.000.000

14.492.000.000

8

19

376 متر مربع

40.000.000

15.040.000.000

9

20

379.5 متر مربع

30.000.000

11.385.000.000

10

21

379.5 متر مربع

30.000.000

11.385.000.000

11

22

379.5 متر مربع

30.000.000

11.385.000.000

12

24

374.95 متر مربع

40.000.000

14.998.000.000

13

25

375 متر مربع

40.000.000

15.000.000.000

14

30

422.60 متر مربع

40.000.000

16.904.000.000

15

31

403.18 مترمربع

40.000.000

16.127.200.000

16

32

349.5 مترمربع

30.000.000

10.485.000.000

17

36

370.45 متر مربع

40.000.000

14.818.000.000

 
 • نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزايده فوق 50 درصد نقد و الباقي طي اقساط سه ماهه مي باشد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه هر قطعه ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • شرايط حضور در مزايده: مزايده گران درصورتي كه متقاضاي خريد چند قطعه زمين به صورت همزمان باشند الزاماً مي بايستي پيشنهاد خود را براي هر قطعه در پاكات جداگانه به دبيرخانه كميسيون معاملات تسليم نمايند.
 • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم، از تاريخ 99.08.10 تا  تاريخ  99.08.19 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 99.08.20 تا تاریخ 99.09.02 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.09.02 مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت ها: رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 99.09.03 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

-به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

-هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

دبيرخانه كميسيون معاملات

 

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد