\ آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 4– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 4– 99

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 4– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد يك دستگاه ساختمان متعلق به سازمان با كاربري تجاري به مساحت 58.67 متر مربع را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • کد مطلب: 7442
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: سه شنبه 1 مهر 1399 - 15:02

آگهي فراخوان مزايده عمومي شماره 4 99

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد يك دستگاه ساختمان متعلق به سازمان با كاربري تجاري به مساحت 58.67 متر مربع  را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه به مبلغ 19.361.100.000 ريال ( نوزده ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون و يكصد هزار ريال)
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه به مبلغ 968.055.000 ريال ( نهصد و شصت و هشت ميليون و پنجاه و پنج هزار ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم

 

 • مهلت دریافت اسناد مزايده: متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 99.7.1 تا  تاريخ  99.7.9جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده: از تاريخ 99.7.10  تا تاریخ 99.7.20 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.7.20  مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز دو شنبه تازیخ 99.7.21- جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

 

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزايده ، می باشد.

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد