\ سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم شهرک بهارستان را از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

آگهي فراخوان عمومي شماره 3– 99

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم شهرک بهارستان را از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم شهرک بهارستان را از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

.

 • کد مطلب: 7204
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: سه شنبه 7 مرداد 1399 - 12:04

آگهي فراخوان عمومي شماره 3 99

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم  شهرک بهارستان را از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه به ازاي هر متر مربع  20.000.000 ريال (بيست ميليون ريال) جمعاً به مبلغ 1.770.620.000.000ريال ( یک هزار و هفتصد و هفتاد ميليارد و ششصد و بيست ميليون  ریال )
 • نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزايده فوق 20 درصد نقد و الباقي طي اقساط 24 ماهه مي باشد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه به مبلغ 88.531.000.000 ریال ( هشتاد و هشت ميليارد و پانصد و سي و يك ميليون ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • شرايط واگذاري:

الف :كليه هزينه هاي طراحي سايت و نقشه هاي واحد هاي مسكوني و آماده سازي سايت به عهده خريدار مي باشد.

ب : كاربري ملك مذكور مسكوني (ويلايي) مي باشد.

 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: متقاضيان مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ  99.05.07  تا  تاريخ  99.05.19 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد فراخوان: از تاريخ  99.05.20 تا تاریخ 99.06.01 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 99.06.01مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز يك شنبه تازیخ 99.06.02- جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد فراخوان: جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www.Qeshm.ir

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده فراخوان ، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد