سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش تعداد27 دستگاه خودروي سواري متعلق به خود را مطابق با ليست پیوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به صورت يكجا فروش برساند.

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش تعداد27 دستگاه خودروي سواري متعلق به خود را مطابق با ليست پیوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به صورت يكجا فروش برساند.

آگهي مزايده عمومي شماره 29– 98

  • کد مطلب: 6703
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 19 اسفند 1398 - 13:27

 

دانلود اسناد پیوست

آگهي مزايده عمومي شماره 29 98

 

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش تعداد27 دستگاه خودروي سواري متعلق به خود را مطابق با ليست پیوست و با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به صورت يكجا فروش برساند.

  • قيمت پايه كارشناسي به مبلغ 10.020.000.000 ريال ( ده ميليارد و بيست ميليون ريال )
  • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 501.000.000 ريال ( پانصد و يك ميليون ريال )كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم

 

  • مهلت دریافت اسناد مزايده : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000  ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ98.12.17 تا  تاريخ  98.12.26 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
  • مهلت تحویل اسناد مزايده : از تاريخ 98.12.27 تا 99.01.17  (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ99.01.17  مي باشد)
  • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه تازیخ99.01.18  - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده : جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

 

سایر توضیحات:

  • خودروهاي مذكور پلاك منطقه آزاد قشم بوده و فقط براي استفاده در جزيره قشم مي باشدو امكان انتقال به سرزمين اصلي را ندارند.
  • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  • هزینه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده مزایده، می باشد.

 

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد