(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي ) 26- 98

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي )  26- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد عملیات اجرای تقاطع همسطح محور درگهان – اسکله لافت با محور لافت را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

 • کد مطلب: 6518
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: سه شنبه 8 بهمن 1398 - 14:24

 • موضوع مناقصه : اجرای تقاطع همسطح محور درگهان اسکله لافت با محور لافت با شرح كار اجرايي و ساير شرايط مناقصه درج در اسناد مناقصه .
 • محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزيره قشم – محور درگهان اسکله لافت با محور لافت
 •  مدت زمان اجراي كار:  3 ماه شمسي مي باشد.
 • مبلغ برآورد كار : میزان برآورد عملیات اجرايي بر مبناي برآورد اوليه، فهرست بهای پایه راه،راه آهن وباند فرودگاه سال 1398(فهرست تجمیع شده)و با احتساب ضرايب بالاسري ، منطقه اي ، و تجهيز و برچيدن كارگاه بالغ بر 16.398.000.000 ریال (شانزده میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون ریال)  می باشد.
 • استاندارد اجراي كار : دارا بودن حداقل رتبه 4  راه و باند با ظرفیت آزاد از سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شرکت در مناقصه و اجراي پروژه فوق برای مناقصه گران الزامي است.
 • مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698، يا واريز به حساب جاري 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به ميزان 820.000.000 ریال ( هشتصد و بیست میلیون ريال ) تهيه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاريخ اولين روز تحويل پيشنهادها به مدت سه ماه و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد مي باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود،( ضمانتانه بانكي از بانك هاي خصوصي و دولتي مورد تاييد مي باشد و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد نمي باشد.)
 • شرایط اخذ اسناد مناقصه: پیمانکاران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مالک كارخانه آسفالت  درسطح جزيره باشند و يا سندي (موافقتنامه يا تفاهم نامه ) مبني بر  تهيه آسفالت در سطح جزيره در اسناد مناقصه خود با كارخانه آسفالتي كه قصد بهره برداري از آن را دارند، ارائه نمايند.
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ.1.500.000 ريال به حساب جاري 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ98.11.08 تا 98.11.16 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمايند .
 • محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن – ساختمان مديريت حقوقي و امور قراردادها – دبيرخانه كميسيون معاملات 35252150 – 076 و فاكس 35241706 -076
 • مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاريخ 98.11.19 تا 98.11.28 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 14:30 تاریخ98.11.28  مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: سه شنبه تاريخ 98.11.29 رأس ساعت00.:09 صبح در دفتر مديريت امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .
 •  مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)
 • در اين قرار داد پيش پرداخت  درنظر گرفته نشده و پيمانكار مي بايستي بدون دريافت پيش پرداخت اجراي پروژه فوق را شروع نمايد پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد از حجم پروژه پیمانکار می تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.
 • ساير توضيحات :
 • به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 • هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد