\ فراخوان شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی

فراخوان شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی

فراخوان شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی

فراخوان شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی در سازمان منطقه آزاد قشم

  • کد مطلب: 6243
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398 - 09:21

بسمه تعالی 

آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان منطقه آزاد قشم

مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی به منظور ثبت نام جهت تعیین صلاحیت شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی لازم است مدارك ذیل به صورت اصلی و الکترونیکی(لوح فشرده)مطابق شرایط قید شده تهیه گردد

1- ارائه تصویر روزنامه رسمی مربوط به ثبت شرکت با ذکر زمینه فعالیت مرتبط و تاریخ ثبت (برابر اصل محضري وفایل اسکن شده)

-2  ارائه تصویر سند مالکیت شرکت یا تصویر اجاره نامه شرکت(و یا کارگاه) با تاریخ معتبر( برابر اصل محضري وفایل اسکن شده) .

-3 ارائه تصویر صفحات اساسنامه شرکت  (برابر اصل محضري وفایل اسکن شده)  .

 -4 ارائه لیست اعضاي هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر فنی و کادر فنی به همراه دو قطعه عکس جدید  (6*4) تمام رخ بدون عینک (گواهی امضاء محضري و فایل الکترونیکی)

-5 ارائه تصویر شناسنامه ، کارت ملی و مدارك تحصیلی مدیر عامل و مدیران فنی و تیم اجرایی (ترجمه رسمی مدارك غیر داخلی)(برابر اصل محضري وفایل اسکن شده )

-6 ارائه تصویر مدارك تحصیلی مدیران فنی و اعضاي کادر فنی(ترجمه رسمی مدارك غیر داخلی) (برابر اصل محضري و فایل اسکن شده )

-7 ارائه گواهی نامه معتبر مربوط به اخذ نمایندگی محصولات[ اگر داخلی باشداز طریق سازمان رسماً استعلام در غیر این صورت نوع فعالیت درشش موضوع (اعلام حریق ، اطفاء حریق ، ایمنی درمعماري ، تهویه دود ومحصولات حریق ، پوششها و تجهیزات مقاوم حریق، ارزیابی ریسک خطر] ذکر با ارائه مدارك مثبته ( برابر اصل محضري و فایل اسکن شده ) .

توضیح : نامه نمایندگی در صورت ارائه گواهی از وزارت بازرگانی و یا قابل ردیابی در سایت شرکت اصلی قابل پذیرش خواهد بود. در غیراین صورت سازمان رسماً از شرکت مبدأ استعلام خواهد نمود .

تذکر: شرکت براي هریک از موضوعات شش گانه خود در هر نوع فعالیت مشاوره ، طراحی ، نصب واجراء نیاز به مهندسین داراي پروانه

اشتغال از سازمان نظام مهندسی با رشته هاي ذیل دارد:

الف - اعلام حریق کلیه رشته هاي گرایش برق در مقطع کارشناسی و بالاتر.

ب - اطفاء حریق و تهویه دود ومحصولات آن کلیه رشته هاي گرایش مکانیک در مقطع کارشناسی و بالاتر.

ج - ایمنی معماري کلیه رشته هاي گرایش معماري و یا عمران در مقطع کارشناسی و بالاتر.

د - پوشش ها وتجهیزات مقاوم حریق کلیه رشته هاي گرایش عمران در مقطع کارشناسی و بالاتر.

ه ارزابی ریسک خطر : کارشناسان آتش نشانی داراي مدرك کارشناسی مرتبط در حوزه ایمنی نظیر( HSE)

-8 ارائه فهرست پرسنل فنی و اجرائی (فایل الکترونیکی)

  -9 ارائه پست الکترونیکی (Email) شرکت

-10 ارائه کد پستی ، شماره تلفن ثابت وهمراه(دفتر شرکت ، مدیر عامل و مدیران فنی شرکت)

-11 ارائه گواهی نامه از مراجع ذیصلاح معتبر نظیر پروانه اشتغال نظام مهندسی، گواهی صلاحیت پیمانکاري و جواز صنفی(جواز کسب)(برابر اصل محضري وفایل اسکن شده).

-12 قبض آب و برق محل شرکت(برابر اصل محضري و فایل اسکن شد).

13-طی نمودن مراحل لازم در خصوص آموزش و مستندات لازم مرتبط با امور آموزشی

-14 جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آئین نامه تعیین صلاحیت شرکتهاي ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی به سایت شوراي اسلامی شهر تهران مراجعه نمایید .

-15 تکمیل و ارائه فرم 9 برگی از صفحه 3 الی 11 ثبت نام(به پیوست)که باید تمامی صفحات آن ممهور به مهر شرکت گردد(گواهی امضاء محضري و فایل الکترونیکی)

توضیح : اشخاص ذیل فقط در یک شرکت می توانند فعالیت داشته باشند :

مدیرعامل شرکت و اعضاي کادرفنی( مدیران فنی وگروه نصب وراه اندازي ونگهداري سیستم )

 

 

خلاصه اطلاعات فعالیت و خدمات شرکتهاي ایمنی و آتش نشانی

-1 نام شرکت

-2 آدرس اصلی شرکت

-3 شماره تلفن ثابت                             شماره نمابر                         شماره تلفن همراه مدیر عامل

-4 آدرس پست الکترونیکی                                                              کد پستی

انواع خدمات

مشاوره، طراحی و نظارت

نصب و اجراء

موضوع فعالیت

اعلام حریق

 

 

اطفاء حریق

 

 

تهویه دود ومحصولات آن

 

 

پوششها و تجهیزات

 

 

ایمنی در معماري

 

 

ارزیابی ریسک خطر

 

 

 

 

5- در صورت فروش کالاهاي وارداتی و یا داخلی ایمنی و آتش نشانی جدول زیر تکمیل گردد.

ردیف

نام محصول

شماره مدل

کارخانه سازنده

شماره مبدأ

نام آزمایشگاه تأیید کیفیت

شماره تأیید کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه بررسی صلاحیت و تائید شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی

الف: مشخصات عمومی

-1 نام شرکت:

-2 شخصیت حقوقی شرکت: الف)مسئولیت محدود   ب)سهامی عام     ج)سهامی خاص    د))سایر 

سایر توضیح داده شود:

-3 موضوع شرکت:

-4 شماره ثبت:

-5 تاریخ ثبت:

-6 محل ثبت:

-7 آگهی تاسیس: صفحه                روزنامه رسمی به تاریخ

-8 آگهی آخرین تغییرات: صفحه       روزنامه رسمی به تاریخ

-9 آدرس مرکز اصلی شرکت:

-1-9 آدرس محل شعبه هاي فعلی شرکت:

-10 مساحت شرکت:

-11 میزان سرمایه نقدي:

-11-1 میزان سرمایه غیرنقدي:

-12 مبدا تشکیل شرکت:

-13 تابعیت شرکت:

-14 کد اقتصادي شرکت:

 

ب: مشخصات کارکنان

-1 مدیریت:

-1-1 مدیر عامل:

1-1-1-نام :               نام خانوادگی:                             میزان تحصیلات:

نوع تخصص: سابقه:

1-1-2- نوع فعالیت در شرکت:         حضور دائم         حضور پاره وقت               شغل دوم  

1-1-3-  حدود اختیارات  

1-1-4-  مدت تصدي  

1-1-5-  آیا عضو هیئت مدیره هست؟       بلی         خیر   

1-1-6- در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد مدت مدیریت آن نباید بیشتر از مدت عضویت در هیئت مدیره باشد.

1-1-7- آیا مدیر عامل شرکت ، رئیس هیئت مدیره شرکت می باشد؟       بلی           خیر

1-1-8-حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده.

1-1-9- آیا مدیر عامل نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امتیاز دارد.     بلی        خیر  

1-1-10- آیا مدیر عامل علاوه بر مدیریت شرکت مدیر عامل شرکت هاي دیگري نیز می باشد؟     بلی       خیر  

1-1-11-  مدیر عامل مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران می باشد. بلی   خیر 

1-1-12- نام مدیر عامل در لیست ماهانه به بیمه سازمان تامین اجتماعی ارسال شده.     بلی         خیر  

1-1-13-  تائیدیه بیمه سازمان تامین اجتماعی وزارت کار را دارد.    بلی        خیر 

-2 اعضاي هیئت مدیره

-1-2 اعضاء اصلی:

 

 

2-1-1 تعداد    نفر

 

نام

 

 

 

 

 

مشخصات

تحصیلات

 

 

 

 

 

رشته

 

 

 

 

 

محل اخذ

 

 

 

 

 

تاریخ اخذ

 

 

 

 

 

سمت

 

 

 

 

 

حدود اختیارات

 

 

 

 

 

 

 

2-2-  اعضاء علی البدل:

2-2-1- تعداد           نفر

نام

 

 

 

 

 

مشخصات

تحصیلات

 

 

 

 

 

رشته

 

 

 

 

 

محل اخذ

 

 

 

 

 

تاریخ اخذ

 

 

 

 

 

سمت

 

 

 

 

 

 

 

شرکاء:

-1-3 تعداد سهامداران    نفر

-2-3 شرکاء مشمول اصل 141 قانون اساسی می باشند:  بلی       خیر

-3-3 شرکاء از کارکنان سازمان آتش نشانی می باشند.  بلی       خیر

در صورتی که پاسخ مثبت است تعداد افراد و میزان سهام و مشخصات فرد ذکر شود:

-4 کادر فنی

-1-4 تعداد افراد کادر فنی      نفر

-2-4 مشخصات افراد

نام

 

 

 

 

 

مشخصات

تحصیلات

 

 

 

 

 

رشته

 

 

 

 

 

محل اخذ

 

 

 

 

 

تاریخ اخذ

 

 

 

 

 

سمت

 

 

 

 

 

 

4-3- نام افراد در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است  . بلی         خیر

-4-4 افراد تائیدیه بیمه سازمان تامین اجتماعی وزارت کار را دارند         . بلی        خیر

مدارك مثبته ارائه شود.

-5 کادر اداري

5-1- تعداد کارمندان اداري       نفر

نام

 

 

 

 

 

مشخصات

تحصیلات

 

 

 

 

 

نوع تخصص

 

 

 

 

 

سابقه کار

 

 

 

 

 

سمت

 

 

 

 

 

 

ج: صلاحیت فنی شرکت:

-1 مشخصات مدیر عامل

-1-1 مدرك تحصیلی:

1-1-1-  دیپلم         رشته                 شهر محل تحصیل              آموزشگاه محل تحصیل             سال اخذ

1-1-2- فوق دیپلم    رشته                    شهر محل تحصیل                آموزشگاه محل تحصیل                سال اخذ

1-1-3-  لیسانس      رشته                 شهر محل تحصیل              آموزشگاه محل تحصیل              سال اخذ

1-1-4- فوق لیسانس     رشته            شهر محل تحصیل               آموزشگاه محل تحصیل            سال اخذ

1-1-5- دکترا             رشت            شهر محل تحصیل               آموزشگاه محل تحصیل            سال اخذ

-2-1 سابقه کار مرتبط با موضوع:

1-2-1-  موسسات دولتی           نام موسسه                 از تاریخ              لغایت  

1-2-1-  موسسات خصوصی       نام موسسه                  از تاریخ              لغایت 

1-2-3-  سایر  

سایر توضیح داده شود:

در صورت سابقه کار در چند موسسه نام و تاریخ شروع و انجام کار در هر موسسه به تفکیک ذکر شود.

1-2-4- ارائه مدارك تائید کننده سوابق کار مفید از مراجع موثق

1-3-میزان آشنائی با ضوابط و مقررات ایمنی :

1-3-1- نشریه 112 و 111 سازمان مدیریت و برنامه ریزي.       کامل      متوسط      ضعیف  

1-3-2- نشریات مقررات ملی ساختمان .                             کامل      متوسط      ضعیف   

1-3-3- استانداردهاي معتبر داخلی .                                 کامل       متوسط     ضعیف 

1-3-4- استانداردهاي معتبر خارجی .                               کامل        متوسط     ضعیف  

-2 مشخصات مسئول فنی:

-1-2 مدرك تحصیلی:

2-1-1-  دیپلم        رشته          شهر محل تحصیل            آموزشگاه محل تحصیل           سال اخذ

2-1-2- فوق دیپلم   رشته          شهر محل تحصیل            آموزشگاه محل تحصیل           سال اخذ

2-1-3- لیسانس     رشته           شهر محل تحصیل            آموزشگاه محل تحصیل          سال اخذ

2-1-4- فوق لیسانس رشته          شهر محل تحصیل            آموزشگاه محل تحصیل          سال اخذ

2-1-5- دکترا       رشته              شهر محل تحصیل             آموزشگاه محل تحصیل          سال اخذ

-2-1 سابقه کار مرتبط با موضوع:

1-2-1- موسسات دولتی          نام موسسه           از تاریخ            لغایت

1-2-1- موسسات خصوصی      نام موسسه           از تاریخ            لغایت  

 1-2-3- سایر  

سایر توضیح داده شود:

در صورت سابقه کار در چند موسسه نام و تاریخ شروع و انجام کار در هر موسسه به تفکیک ذکر شود.

 2-2-4- مدارك موید سوابق کار مفید

-1 نام موسسه            شرکت            شماره نامه            تاریخ             امضاء

2-2-5- جدول معرفی پروژه هاي اجرا شده:

ردیف

نام پروژه

پلاک ثبتی

نام مالک

شماره قرداد

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-2  توانمندي تخصصی:

2-3-1- آشنائی با نقشه هاي معماري ایمنی:       کامل                           متوسط                                 ضعیف          

2-3-2- توانائی طراحی و اجراي سیستم هاي کشف و اعلام اتوماتیک و دستی :   کامل             متوسط               ضعیف

2-3-3-توانائی طراحی و اجراي سیستم هاي اطفاء اتوماتیک و دستی :       کامل             متوسط             ضعیف

2-3-4-توانائی طراحی و اجراي شبکه آب آتش نشانی :      کامل                   متوسط                       ضعیف

2-3-5-توانائی طراحی و اجراي شبکه فشار مثبت  :           کامل                  متوسط                        ضعیف

2-3-6-توانائی طراحی و اجراي روشنائی اضطراري :           کامل                   متوسط                          ضعیف

2-3-7-آشنائی با مشخصات فنی آسانسور:                     کامل                   متوسط                        ضعیف

2-3-8-آشنائی با مقررات سازمان آتش نشانی :          کامل                    متوسط                        ضعیف

2-3-9-آشنائی با نشریات 111 و 112 سازمان مدیریت و برنامه ریزي :        کامل              متوسط           ضعیف

2-3-10-آشنائی با نشریات مقررات ملی ساختمان:             کامل               متوسط                      ضعیف

تبصره 1- در صورتی که مسئول فنی بیش از یک نفر می باشد کلیه اطلاعات درخواستی به تفکیک در فرم مربوط به مسئول فنی

تکمیل و ضمیمه گردد (در ضمن کپی از بخش فوق مورد قبول می باشد.)

تبصره 2- مسئول فنی نمی تواند بطور همزمان در بیش از یک شرکت فعالیت نماید.

تبصره 3- مسئول فنی منفصل شده تا یکسال به عنوان مسئول فنی شرکت ثانوي پذیرفته نخواهد شد.

3- مشخصات کادر اجرایی فنی:

نام

مشخصات

 

 

 

 

 

تحصیلات

 

 

 

 

 

نوع تخصص

 

 

 

 

 

سابقه کار

 

 

 

 

 

سمت

 

 

 

 

 

 

               
 

 

مدارك مثبته کادر اجرایی فنی ضمیمه شود:

د- خدمات شرکت:

1- تهیه و توزیع:

1-1- حیطه فعالیت:

1-1-1-توزیع کننده

 الف- محصولات خارجی

انحصاري                  تاریخ                 اخذ                  تاریخ                    انقضاء

غیر انحصاري             تاریخ                 اخذ                 تاریخ                     انقضاء

نام شرکت                         کشور متبوع                                شماره تلفن

شماره فاکس

نام کالا                                 شماره استاندارد                                      موسه تائید کننده

الف- محصولات داخلی

انحصاري                            تاریخ اخذ                            تاریخ انقضاء

غیر انحصاري                        تاریخ اخذ                            تاریخ انقضاء

نام شرکت                              شماره تلفن                              شماره فاکس

نام کالا                        شماره استاندارد                           موسه تائید کننده

تبصره 1-در صورت تهیه کالاهاي مختلف از شرکت هاي متعدد مشخصات هر کالا به تفکیک مشخص شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد