\ آگهي تجدید مزايده عمومي یک باب واحد تجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم واقع در مجتمع نخل زرین

آگهي تجدید مزايده عمومي یک باب واحد تجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم واقع در مجتمع نخل زرین

آگهي تجدید مزايده عمومي یک باب واحد تجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم واقع در مجتمع نخل زرین

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد یک باب واحد تجاری متعلق به خود را واقع در مجتمع نخل زرین به متراژ 26/53 ، مطابق با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • کد مطلب: 6199
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: شنبه 16 آذر 1398 - 10:29

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد یک باب واحد تجاری متعلق به خود را واقع در مجتمع نخل زرین به متراژ 26/53 ، مطابق با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه کارشناسی : 3.150.000.000 ریال
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه کارشناسی به میزان 157.500.000 ریال ( یکصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698، يا واريز به حساب جاري 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) ، یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • مهلت دریافت اسناد مزايده : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 17/09/98 تا  تاريخ  26/09/98 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده : از تاريخ  27/09/98  تا تاریخ 07/10/98 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 12/09/98  مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 08/10/98 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده : جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده، می باشد.

 

 

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

                                                 

 

 

كميسيون معاملات

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 14 98

          (نوبت دوم)

    سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد یک باب واحد تجاری متعلق به خود را واقع در مجتمع نخل زرین به متراژ 26/53 ، مطابق با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.

 • قيمت پايه کارشناسی : 3.150.000.000 ریال
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 5 % ( پنج درصد ) قيمت پايه کارشناسی به میزان 157.500.000 ریال ( یکصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698، يا واريز به حساب جاري 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) ، یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
 • مهلت دریافت اسناد مزايده : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 17/09/98 تا  تاريخ  26/09/98 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل اسناد مزايده : از تاريخ  27/09/98  تا تاریخ 07/10/98 (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت اداري مورخ 12/09/98  مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: رأس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 08/10/98 - جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها

- محل دریافت و تحویل اسناد مزايده : جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

سایر توضیحات:

 • به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
 • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده، می باشد.

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد