آگهی مناقصه احداث کانال هدایت آبهای سطحی از چهار راه رسالت تا چهار راه پردیس

آگهی مناقصه احداث کانال هدایت آبهای سطحی از چهار راه رسالت تا چهار راه پردیس

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجراي عمليات احداث کانال هدایت آبهای سطحی از چهار راه رسالت تا چهار راه پردیس را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید

 • کد مطلب: 5665
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: دوشنبه 10 تير 1398 - 13:58

 

كميسيون معاملات

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي )   3- 98

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجراي عمليات احداث کانال هدایت آبهای سطحی از چهار راه رسالت تا چهار راه پردیس را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید

 • موضوع مناقصه : اجراي عمليات احداث کانال هدایت آبهای سطحی از چهار راه رسالت تا چهار راه پردیس با شرح كار اجرايي و ساير شرايط من
 • درج در اسناد مناقصه .
 • محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزيره قشم - شهر قشم
 •  مدت زمان اجراي كار:  3 ماه شمسي مي باشد.
 • مبلغ برآورد كار : میزان برآورد عملیات اجرايي بر مبناي فهارس بهای پایه رشته ابنیه  سال 1398 و با احتساب ضرايب بالاسري ، منطقه اي ، و تجهيز و برچيدن كارگاه بالغ بر9.492.708.729   ریال می باشد.
 • استاندارد اجراي كار : دارا بودن حداقل رتبه 5  ابنيه با ظرفيت آزاد از سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شرکت در مناقصه و اجراي پروژه فوق برای مناقصه گران الزامي است.
 • مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 ، به ميزان  475.000.000 ریال ( چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ريال ) تهيه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاريخ اولين روز تحويل پيشنهادها به مدت سه ماه و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد مي باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود، ( ضمانتانه بانكي از بانك هاي خصوصي و دولتي مورد تاييد مي باشد و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد نمي باشد.)
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ.1.500.000  ريال به حساب جاري 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 98.04.11 تا 98.04.22  جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمايند .
 • محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن – ساختمان مديريت حقوقي و امور قراردادها – دبيرخانه كميسيون معاملات 35252471- 35252150 – 076 و فاكس 35241706 -076
 • مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاريخ  98.04.23 تا 98.05.01   (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان وقت اداري مورخ 9.05.01  مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: روز چهارشنبه تاريخ 9.05.02 رأس ساعت00.:11 در دفتر مديريت امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .
 •  مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت امور حقوقي و قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

 • در اين قرار داد پيش پرداخت درنظر گرفته نشده است و پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد از حجم پروژه پیمانکار می تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.

 

 • ساير توضيحات :
 • به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 • هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد