مناقصه عمومی عملیات اجرای آسفالت مسیر ورودی اسکله کندالو و آسفالت جاده جنوبی روستای دیرستان

مناقصه عمومی عملیات اجرای آسفالت مسیر ورودی اسکله کندالو و آسفالت جاده جنوبی روستای دیرستان

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد «عملیات اجرای آسفالت مسیر ورودی اسکله کندالو و آسفالت جاده جنوبی روستای دیرستان» را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید

 • کد مطلب: 5200
 • نسخه چاپی
 • تاریخ انتشار: دوشنبه 15 بهمن 1397 - 13:22

كميسيون معاملات

(آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي )   8- 97

« نوبت اول »

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد «عملیات اجرای آسفالت مسیر ورودی اسکله کندالو و آسفالت جاده جنوبی روستای دیرستان»  را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید

موضوع مناقصه : «عملیات اجرای آسفالت مسیر ورودی اسکله کندالو و آسفالت جاده جنوبی روستای دیرستان» مطابق با شرح كار اجرايي و ساير شرايط مندرج در اسناد مناقصه .

 • محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزيره قشم
 •  مدت زمان اجراي كار:  3 ماه شمسي مي باشد.
 • مبلغ برآورد كار : میزان برآورد عملیات اجرايي براساس فهارس بهای پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397(فهرست تجمیع شده) و با احتساب ضرايب بالاسري ، منطقه اي و تجهيز و برچيدن كارگاه بالغ بر13.651.756.741 ریال ( سيزده ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و چهل و يك ريال )می باشد.
 • استاندارد اجراي كار : دارا بودن حداقل رتبه 3 ( سه ) راه  و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت شرکت در مناقصه و اجراي پروژه فوق برای مناقصه گران الزامي است.
 • مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملي 14002861698 ، يا واريز به حساب جاري 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348  به ميزان 683.000.000 ریال  ( ششصد و هشتاد و سه ميليون ريال )
 • شرایط اخذ اسناد مناقصه: پیمانکاران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مالک كارخانه آسفالت  درسطح جزيره باشند و يا سندي (موافقتنامه يا تفاهم نامه ) مبني بر  تهيه آسفالت در سطح جزيره در اسناد مناقصه خود با كارخانه آسفالتي كه قصد بهره برداري از آن را داشته باشد، ارائه نمايند.
 • محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن – ساختمان مديريت حقوقي و امور قراردادها – دبيرخانه كميسيون معاملات- 35252150 – 076 و 35252471 - 076 فاكس 35241706 -076
 • پيش پرداخت در نظر گرفته نشده است و پيمانكار مي بايستي بدون دريافت پيش پرداخت اجراي پروژه فوق را شروع نمايد پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد از حجم پروژه پیمانکار می تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.

 

 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضيان  مي توانند پس از واريز مبلغ.2.000.000  ريال به حساب جاري 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ 97/11/14 تا 97/11/23    جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمايند .
 • مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاريخ  97/11/24  تا  97/12/05  (آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان وقت اداري مورخ 97/12/05  مي باشد)
 • زمان و محل تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكتها: روز دو شنبه تاريخ 97/12/06 رأس ساعت ..:10 در دفتر مديريت حقوقي و امور  قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .
 •  مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزيره قشم- اسكله بندر بهمن – مديريت حقوقي و امور قراردادها – دبير خانه كميسيون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)

- آدرس الکترونیکی:  www.qeshm.ir

 • ساير توضيحات :
 • به پيشنهاداتي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 • هزينه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 

 

دبيرخانه كميسيون معاملات

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد